Konferencje i wykłady

Referaty na konferencjach lub wykłady po obronie doktoratu (po angielsku pogrubiono) 

 1. Independence and impartiality of courts and judges in the case law of the Court of Justice, na międzynarodowym seminarium „EU standards on effective judicial protection and judicial independence”, Uniwersytet Jagielloński, 4 grudnia 2023 r. (online)
 2. Science under pressure in Poland, referat na zaproszenie Die Junge Akademie, 24 marca 2023 r.
 3. (Razem z M. Kanią i J. Kolą) Crisis Procurement Challenges in Poland, na konferencji „Procurement in times of crises. National experiences”, Uniwersytet w Tartu, Estonia, 26 stycznia 2023 r.
 4. Contract changes under Regulation 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, na konferencji „Into the Northern Light – in memory of Steen Treumer”, Uniwersytet w Kopenhadze, 2 grudnia 2022 r.
 5. Development of the rule of law crisis in Poland, referat na konferencji „2022 SEALS Annual Conference” w panelu „International Perspectives on Constitutional Judicial Legitimacy”, Destin, Floryda, 1 sierpnia 2022 r. (online)
 6. Trudności w przeniesieniu test LM na prawo konkurencji – uwagi na tle wyroku w sprawie Sped-Pro, referat na seminarium naukowym „Prawo gospodarcze Unii Europejskiej po wyroku w sprawie Sped-Pro„, Uniwersytet Warszawski, 8 kwietnia 2022 r. (online)
 7. Contract Changes in Poland, referat na seminarium European Procurement Law Group „Contract changes: dark side of EU public procurement law”, Uniwersytet w Klużu, Rumunia, 6-7 października 2021 r. (online)
 8. On the Use of Law, its Abuse and the War with the Rule of Law, referat na konferencji „The Rule of Law in the EU: Consensus and Discontent”, Uniwersytet w Portsmouth, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji oraz King’s College London, Florencja, 10-11 czerwca 2021 r. (online)
 9. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu, referat na konferencji „Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe”, Warszawa, 16 marca 2021 r. (online)
 10. Upowszechnianie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, referat na konferencji „Profesjonalizacja zamówień publicznych”, Kraków, 29 czerwca 2020 r. (online)
 11. Kilka lat po wejściu w życie przepisów kilka uwag na temat zmiany umowy w sprawie zamówienia, referat na konferencji „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy”, Warszawa, 9 marca 2020 r.
 12. Modification and Eventual Termination of Complex Public Contracts in EU law, referat na „Contract Theory Workshop”, Uniwersytet w Bristolu, 20-21 czerwca 2019 r. 
 13. Sharing Economy and Public Procurement To Collaborate, or not to Collaborate?, referat na konferencji „Public Procurement: Global Revolution IX”, Uniwersytet w Nottingham, 17-18 czerwca 2019 r.
 14. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej i prawo własności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, referat na konferencji z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej „Karta Praw Podstawowych UE i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, 10-11 maja 2019 r.
 15. Weryfikacja wiarygodności wykonawcy zamówienia publicznego w nowym ujęciu – wybrane problemy, referat na VI. Ogólnopolskiej Konferencji „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2019 – trudności i wątpliwości praktyki”, Warszawa, 11 marca 2019 r.
 16. CJEU and the rule of law crisis in Poland, referat na konferencji „To Luxembourg instead of Strasbourg? The role of the Court of Justice of the European Union in the protection of human rights”, Bruksela, 5 grudnia 2018 r.
 17. O potrzebie zmian w przepisach dotyczących zmiany umowy w sprawie zamówienia, referat na konferencji „Problemy regulacji zamówień publicznych”, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawa, 16 listopada 2018 r.  
 18. Constitutional traditions and constitutional identity in the case-law of high-level courts at a time of rule of law crisis in Poland, referat na konferencji „Common Constitutional Traditions in Europe”, Uniwersytet w Turynie, 14 listopada 2018 r.
 19. Jak Trybunał Sprawiedliwości „aktywował” art. 19 ust. 1 TUE w kontekście praworządności: uwagi na tle sprawy C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, referat na konferencji Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Uniwersytet Warszawski, 3 października 2018 r.
 20. Sharing economy in the case law of the Court of Justice of the European Union, referat na „The Sharing Economy and Legal Innovation International Conference”, Chinese Academy of Social Sciences, Pekin, Chiny, 5-6 maja 2018 r.
 21. Zmiana charakteru umowy jako ograniczenie dopuszczalności zmian postanowień umownych, referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschodnie Forum Zamówień Publicznych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 16 kwietnia 2018 r.
 22. Zdolność techniczno-organizacyjna wykonawcy – wybrane wątpliwości po nowelizacji przepisów w 2016 r., referat na konferencji „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki”, Warszawa, 5 marca 2018 r.
 23. Praworządność w świetle prawa Unii Europejskiej, referat na konferencji naukowej „Wniosek w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne”, Uniwersytet Warszawski, 16 stycznia 2018 r.
 24. Codification of public procurement law by the Court of Justice of the European Union, referat na „The 3rd Sino-Polish Seminar on Comparative Law: Legislation, Codification and Decodification in China and Poland”, Chinese Academy of Social Sciences, Pekin, Chiny, 7 listopada 2017 r.
 25. Squaring the circle? Attempting a case-law compliant interpretation of Art 72 Dir 2014/24/EU, wykład na zaproszenie Duńskiego Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, Kopenhaga, 19 września 2017 r.
 26. The Crisis of Values or the Value of Crisis: Reinterpreting Article 258 TFEU, referat na międzynarodowej konferencji naukowej „PROTECTING EUROPEAN UNION VALUES: Breaches of Article 2 TUE and their Consequences”, Uniwersytet Warszawski, 14-15 września 2017 r.
 27. Disclosure rules within public procurement procedures and during contract period. The case of Poland, referat na „10th European Procurement Law Group Meeting”, Helsinki, Finlandia, 4 września 2017 r.
 28. Media Laws and the National Media Council (in the light of Article 2 TEU) referat na konferencji „Protecting and Advancing the Rule of Law in Europe”, Pre-Conference to „Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values: Powers, Procedures, Implications”, Instytut Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu, 28-30 czerwca 2017 r.
 29. Breach of Article 2 TEU as a failure to fulfil an obligation under the Treaties in the meaning of Article 258 TFEU, referat na konferencji „Protecting and Advancing the Rule of Law in Europe”, Pre-Conference to „Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values: Powers, Procedures, Implications”, Instytut Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu, 28-30 czerwca 2017 r.
 30. Reappraising the rules on modifications, referat na konferencji „Public Procurement: Global Revolution VIII”, Uniwersytet w Nottingham, Anglia, 12-13 czerwca 2017 r.
 31. Recent Trends in European Union Public Procurement Law, wykład jako visiting professor na Uniwersytecie Pekińskim, Chiny, 12 maja 2017 r.
 32. Democracy and Member States in the EU (Can the European Union Protect Democracy in Member States?), wykład jako visiting professor na Uniwersytecie Pekińskim, Chiny, 11 maja 2017 r.
 33. Requirement of employment contract in Polish public procurement law – a bridge too far?, referat na konferencji „Procurement beyond Price: Sustainability and CSR in Public Purchasing”, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania, 4-5 maja 2017 r.
 34. O wylaniu dziecka z kąpielą, czyli o wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych samorządu terytorialnego, referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowe pt. „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 24 kwietnia 2017 r.
 35. Zamówienia w sektorze obronności i bezpieczeństwa jako wyzwanie dla zasady przejrzystości w prawie Unii Europejskiej, referat na XVIII Konferencji Wydziałowej „Prawne Problemy i Wyzwania Unii Europejskiej”, Uniwersytet Warszawski, 3-4 marca 2017 r.
 36. Modification of contracts during their term under the 2014 public procurement directives – a missed opportunity? referat na konferencji „New Public Procurement Law: Simpler and More Flexible?”, Uniwersytet Tartu, Tallin, Estonia, 19 stycznia 2017 r.
 37. Od Rüffert do Regiopost – analiza braku spójności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym płacy minimalnej, referat na III. Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Reforma prawa zamówień publicznych” nt. „Strategiczne zamówienia publiczne”, Uniwersytet Łódzki, 29-30 września 2016 r.
 38. Ramy prawa partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej, referat na konferencji „Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym. Skuteczna implmentacja modelu PPP”, Liderzy innowacyjności, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 28 września 2016 r.
 39. Transposition of the 2014 Public Procurement Package. Country report: Poland, referat na: IXth Meeting of the European Procurement Law Group „The Implementation of the 2014 Public Procurement Directives”, Uniwersytet w Turynie, Włochy, 2 września 2016 r.
 40. Procedura wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, referat na konferencji „Brexit i co dalej?”, Uniwersytet Warszawski, 4 lipca 2016 r.
 41. Minimum Wage Laws, Internal Market and Public Procurement: Team Spirit or Lonely Riders?, referat na 8th Pan-European Conference on the European Union „The Union’s Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation?”, Uniwersytet w Trydencie, Włochy, 15-18 czerwca 2016 r.
 42. Model negocjacji w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, referat na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’, Uniwersytet Śląski, Katowice, 13-14 czerwca 2016 r.
 43. Article 56 of TFEU and the Principle of Proportionality – When, How and Why Should it be Applied after RegioPost?, referat na konferencji „Public Procurement and Labour Standards – Reopening the Debate after RegioPost”, Uniwersytet w Bristolu, Anglia, 9 maja 2016 r.
 44. Modification of Below Threshold Contracts, wykład jako visiting professor na Uniwersytecie w Turynie, Włochy 21 kwietnia 2016 r.
 45. The Application of the Principle of Proportionality to Modification of Public Contracts, wykład jako visiting professor na Uniwersytecie w Turynie, Włochy 19 kwietnia 2016 r.
 46. Brexit a przemiany w Unii Europejskiej, referat w Fundacji Konrada Adenauera, Warszawa, 1 kwietnia 2016 r.
 47. Five years later and five years before – to what extent does Europe 2020 support European integration?, wykład jako visiting professor na Uniwersytecie Pekińskim, Chiny, 29 października 2015 r. 
 48. Brak notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, referat na konferencji „O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej”, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 19 października 2015 r.
 49. Poleganie na zdolności innych podmiotów w świetle dyrektywy 2014/25/UE – szklanka do połowy pełna?, referat na „II. Międzynarodowej Konferencji z cyklu Reforma prawa zamówień publicznych. Sektor użyteczności publicznej i PPP”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 8-9 października 2015 r.
 50. Przesłanki odrzucenia oferty na tle zasad prawa Unii Europejskiej, referat na VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu zamówień publicznych. Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki modernizacji”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 21-22 września 2015 r.
 51. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – uwagi na tle sprawy C-549/13 Bundesdruckerei, referat na konferencji „Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich”, Uniwersytet Jagielloński, Gródek n/Dunajcem, 14-16 czerwca 2015 r.
 52. A Cross-border Interest and Concession Contracts: a Critical Approach, referat w ramach Research Seminar Series 2015 na Uniwersytecie w Swansea, Walia, 27 kwietnia 2015 r.
 53. Rozszerzanie zakresu stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych, referat na „XVI. Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa, 6 marca 2015 r.
 54. National Interest in EU Energy Law – is any role to play?, referat na konferencji „The national interest in EU law and governance”, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry, 3-4 lipca 2014 r.
 55. Pojęcie aktu regulacyjnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, referat na konferencji „Quo Vadis Europo IV: 10 lat Polski w Unii Europejskiej”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.
 56. Sport a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – próba syntezy, referat na konferencji „Współczesne wyzwania prawa sportowego pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 20-21 marca 2014 r.
 57. Euro. Perspektywa prawa Unii Europejskiej, referat na konferencji „EURO 2020?  O prawnych aspektach wstąpienia Polski do strefy euro”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.
 58. Arbitraż w orzecznictwie ETS, referat na konferencji „Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych”, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 22 listopada 2012 r.
 59. Budując zamki na lodzie? Kilka uwag na temat walki z kryzysem finansowym w Unii Europejskiej, referat na konferencji „Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich”, Uniwersytet Jagielloński, Gródek n/Dunajcem, 20-23 czerwca 2012 r.
 60. Bezpieczeństwo energetyczne a reguły konkurencji Unii Europejskiej, referat na konferencji „REE 2011 – XVII Konferencja Rynek Energii Elektrycznej: Rynek a polityka”, Kazimierz Dolny, 9-12 maja 2011 r.
 61. Division of competences between the European Union and the Member States in the area of European Union energy law, referat na Międzynarodowym Seminarium „Energy Challenges in the Light of International Law in the 21st Century”, Jean Moulin Lyon 3 University, Lyon, Francja, 9-10 grudnia 2010 r.
 62. Energy security as a priority policy for the European Union, referat na konferencji „Law as a unifying factor of Europe – jurisprudence and practice”, Comenius University, Bratysława, Słowacja, 21-23 października 2010 r.