Publikacje

Najważniejsze publikacje / the most important publications

Books

 1. Contract Modifications in EU Procurement Law, Cheltenham 2021
 2. A. von Bogdandy, P. Bogdanowicz, I. Canor, C. Grabenwarter, M. Taborowski, M. Schmidt (eds.), Defending Checks and Balances in EU Member States. Taking Stock of Europe’s Actions, Berlin-Heidelberg 2021
 3. P. Bogdanowicz, R. Caranta, P. Telles (red.) Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative Framework, Cheltenham 2020
 4. Modyfikacja umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2019
 5. Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Articles in journals and chapters in books

 1. (Wspólnie z M. Taborowskim), The independence criterion for national courts in the preliminary reference procedure after Banco de Santander: Still the joker in the deck? Case C-274/14, Banco de Santander, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 January 2020, EU:C:2020:17, „Common Market Law Review” 2023, no. 3, vol. 60
 2. (Wspólnie z M. Schmidtem) Ascertaining the ”Guarantee of Guarantees’. Recent Developments Regarding the Infringement Procedure in the EU’s Rule of Law Crisis [in:] A. von Bogdandy, P. Bogdanowicz, I. Canor, C. Grabenwarter, M. Taborowski, M. Schmidt (eds.), Defending Checks and Balances in EU Member States. Taking Stock of Europe’s Actions, Berlin-Heidelberg 2021
 3. (Wspólnie z M. Taborowskim), How to Save a Supreme Court In a Rule of Law Crisis: the Polish Experience. Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Judgment 24 June 2019, Case C-619/18, European Commission v Republic of Poland, „European Constitutional Law Review” 2020, no. 2
 4. (Wspólnie z M. Schmidtem), The infringement procedure in the rule of law crisis: How to make effective use of Article 258 TFEU, „Common Market Law Review” 2018, no. 4, vol. 55
 5. (Wspólnie z A. von Bogdandy, I. Canor, M. Taborowskim oraz M. Schmidtem), A potential constitutional moment for the European rule of law – The importance of red lines, „Common Market Law Review” 2018, no. 4, vol. 55
 6. Article 56 TFEU and the Principle of Proportionality: Why, When and How Should They be Applied After RegioPost? [in:] A. Sanchez Graells (ed.), Smart Public Procurement and Labour Standards. Pushing the Discussion after RegioPost, Oxford 2018
 7. The Application of the Principle of Proportionality to Modifications of Public Contracts, „European Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2016, no. 3 

Wszystkie publikacje / All publications

2024

 1. Case C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa). The Court clarifies the prohibition on automatic renewal of an authorisation granted for a given activity, dostępne na REALaw.blog, realaw.blog/?p=3057
 2. Motorway to (Green) Heaven? Some remarks on Case C-452/23 (pending), EU Law Live, 24/02/2024, dostępne na https://eulawlive.com/op-ed-motorway-to-green-heaven-some-remarks-on-case-c-452-23-pending-by-piotr-bogdanowicz/

2023

 1. Contract modifications in Poland – Much ado about nothing? [w:] D.C. Dragos, K.-M. Halonen, B. Neamtu, S. Treumer (red.), Contract Changes. The Dark Side of EU Procurement Law, Cheltenham 2023
 2. (Wspólnie z M. Taborowskim), The independence criterion for national courts in the preliminary reference procedure after Banco de Santander: Still the joker in the deck? Case C-274/14, Banco de Santander, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 January 2020, EU:C:2020:17, „Common Market Law Review” 2023, no. 3, vol. 60
 3. The difficulty of upholding the rule of law across the European Union: The case of Poland as an illustration of problems the European Union is facing [w:] M. Roos, D. Schade (red.), The EU under Strain?: Current Crises Shaping European Union Politics, Berlin, Boston 2023.

2022

 1. The EU Rules on Contract Modifications in the Context of the Insolvency of Economic Operators: Advania Sverige and Kammarkollegiet (C-461/20), Public Procurement Law Review 2022, no. 4
 2. Contract changes under Regulation 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union [in:] C. Risvig Hamer, M. Andhov, E. Bertelsen, R. Caranta (eds.), Into the Northern Light – in memory of Steen Treumer, Copenhagen 2022
 3. Book review: EU Public Procurement and Innovation: The Innovation Partnership Procedure and Harmonization Challenges, by Pedro Cerquira Gomes (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), „Common Market Law Review” 2022, no. 6, vol. 59
 4. O niektórych trudnościach związanych z testem LM w prawie konkurencji – uwagi na tle wyroku Sądu z 9.02.2022 r., T-791/19, Sped-Pro przeciwko Komisji Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 12

2021

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (wielka izba) z dnia 27 lutego 2018 r. Sprawa C-64/16 (odesłanie prejudycjalne) C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas [w:]  J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer, Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020), Warszawa 2021
 2. Contract Modifications in EU Procurement Law, Cheltenham 2021
 3. Commentary to Article 72 [in:] A. Sanchez-Graells, R. Caranta (eds.) European Public Procurement. Commentary on Directive 2014/24/EU, Cheltenham 2021
 4. Commentary to Article 32 [in:] A. Sanchez-Graells, R. Caranta (eds.) European Public Procurement. Commentary on Directive 2014/24/EU, Cheltenham 2021
 5. Commentary to Article 29 [in:] A. Sanchez-Graells, R. Caranta (eds.) European Public Procurement. Commentary on Directive 2014/24/EU, Cheltenham 2021
 6. (Wspólnie z J. Jerzykowskim) Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 7
 7. With A. von Bogdandy, I. Canor, C. Grabenwarter, M. Taborowski, M. Schmidt), Defending Checks and Balances in EU Member States. Taking Stock of Europe’s Actions, Berlin-Heidelberg 2021
 8. (With M. Schmidt) Ascertaining the ”Guarantee of Guarantees’. Recent Developments Regarding the Infringement Procedure in the EU’s Rule of Law Crisis [in:] A. von Bogdandy, P. Bogdanowicz, I. Canor, C. Grabenwarter, M. Taborowski, M. Schmidt (eds.), Defending Checks and Balances in EU Member States. Taking Stock of Europe’s Actions, Berlin-Heidelberg 2021

2020

 1. Upowszechnianie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, „Prawo zamówień publicznych” 2020 nr 4
 2. (With M. Taborowski), How to Save a Supreme Court In a Rule of Law Crisis: the Polish Experience. Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Judgment 24 June 2019, Case C-619/18, European Commission v Republic of Poland, „European Constitutional Law Review” 2020, no. 2
 3. (With R. Caranta, P. Telles) Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative Framework, Cheltenham 2020
 4. Regulation of PPP and concessions in European Union law – different but equal? [in:] P. Bogdanowicz, R. Caranta, P. Telles (eds.) Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative Framework, Cheltenham 2020
 5. Public-private partnerships and concessions in Poland: the story of the ugly duckling? [in:] P. Bogdanowicz, R. Caranta, P. Telles (eds.) Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative Framework, Cheltenham 2020
 6. (With M. Taborowski) Test Bed for Judicial Independence: the Polish Experience, „EU Law Live”, 25 January 2020

2019

 1. The Court of Justice in Defense of the Independence of the Polish Supreme Court, „Quaderni Costituzionali” 2019, no. 4
 2. (Wspólnie z M. Taborowskim), Regulacje dotyczące stanu spoczynku jako narzędzie służące odsunięciu określonej grupy sędziów od pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 12
 3. (Wspólnie z J. Rolińskim (red.)) Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE oraz EFTA, Warszawa 2019 / Report (with J. Roliński (ed.) Grounds for exclusion – application practice in EU/EFTA countries, Warsaw 2019
 4. (With L. Farca and prof. D. Dragos), Rule of Law in Public Procurement: Disclosure Rules in Romania and Poland, „European Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2019, nr 2
 5. Book review: Liability of Member States for the Violation of Fundamental Values of the European Union, edited by Armin Hatje and Luboš Tichý. (Europarecht Beiheft 1. Baden-Baden: Nomos, 2018), „Common Market Law Review” 2019, no. 4, vol. 56
 6. Disclosure rules applicable to public procurement procedures and during contract period. The case of Poland [in:] K.-M. Halonen, R. Caranta, A. Sanchez-Graells (eds.), „Transparency in EU Procurements Disclosure Within Public Procurement and During Contract Execution”, Cheltenham 2019
 7. Weryfikacja wiarygodności wykonawcy zamówienia publicznego w nowym ujęciu – wybrane problemy, „Prawo Zamówień Publicznych” 2019, nr 1
 8. Three Steps Ahead, One Step Aside: The AG’s Opinion in the Commission v. Poland Case, VerfBlog, 2019/4/11, https://verfassungsblog.de/three-steps-ahead-one-step-aside-the-ags-opinion-in-the-commission-v-poland-case/
 9. Modyfikacja umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2019 
 10. Codification of Case Law of the Court of Justice of the European Union in European Union Public Procurement Law [w:] Chen Su, F. Longchamps de Berier, P. Grzebyk (ed.), Theory and Practice of Codification: the Chinese and Polish Perspectives, Beijing 2019

2018

 1. (Wspólnie z A. von Bogdandym, I. Canor, G. Rugge, M. Taborowskim i M. Schmidtem), Un possibile «momento costituzionale» per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, „Quaderni costituzionali”, XXXVIII, nr 4, grudzień 2018
 2. (With M. Taborowski), Why the EU Commission and the Polish Supreme Court Should not Withdraw their Cases from Luxembourg, VerfBlog, 2018/12/03, https://verfassungsblog.de/why-the-eu-commission-and-the-polish-supreme-court-should-not-withdraw-their-cases-from-luxembourg/
 3. Transposition of the Public Procurement Directives in Poland: evolution instead of revolution? [in:] S. Treumer, M. Comba (eds.), Modernising Public Procurement. The Approach of EU Member States, Cheltenham 2018
 4. Jak Trybunał Sprawiedliwości „aktywował” art. 19 ust. 1 TUE w kontekście praworządności: uwagi na tle sprawy C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018
 5. (With prof. A. von Bogdandy, prof. I. Canor, dr. M. Taborowski and M. Schmidt), Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJEU’s Deficiencies Judgment on the European Rule of Law, VerfBlog, 2018/7/27, https://verfassungsblog.de/drawing-red-lines-and-giving-some-bite-the-cjeus-deficiencies-judgment-on-the-european-rule-of-law/
 6. (With M. Schmidt), The infringement procedure in the rule of law crisis: How to make effective use of Article 258 TFEU, „Common Market Law Review” 2018, no. 4, vol. 55
 7. (With A. von Bogdandy, I. Canor, M. Taborowski and M. Schmidt), A potential constitutional moment for the European rule of law – The importance of red lines, „Common Market Law Review” 2018, no. 4, vol. 55
 8. (With A. von Bogdandy, I. Canor, M. Taborowski and M. Schmidt), A Constitutional Moment for the European Rule of Law – Upcoming Landmark Decisions Concerning the Polish Judiciary„, „MPIL Research Paper Series” 2018, no., 10
 9. Pojęcie, treść i ochrona praworządności w prawie Unii Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE, Warszawa 2018
 10. Article 56 TFEU and the Principle of Proportionality: Why, When and How Should They be Applied After RegioPost? [in:] A. Sanchez Graells (ed.), Smart Public Procurement and Labour Standards. Pushing the Discussion after RegioPost, Oxford 2018
 11. (Wspólnie z M. Taborowskim), Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 2
 12. (Wspólnie z M. Taborowskim) Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 1

2017

 1. Zdolność techniczno-organizacyjna wykonawcy – wybrane wątpliwości po nowelizacji przepisów w 2016 r., „Prawo Zamówień Publicznych” 2017, nr 4
 2. (Wspólnie z W Hartungiem oraz A. Szymańską) Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski. Raport Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2017, nr 10
 3. (Wspólnie z W Hartungiem oraz A. Szymańską) Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski, Warszawa 2017 / Report (with W. Hartung and A. Szymańska), Functioning of legal protection measures in EU countries. Key conclusions, Warsaw 2017
 4. Kilka uwag na temat pojęcia interesu w uzyskaniu danego zamówienia w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Prawo Zamówień Publicznych” 2017, nr 3

2016

 1. Grzegorz Klich, Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2016 – recenzja monografii, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 4
 2. Glosa (do wyroku TSUE z 7.9.2016 r. w sprawie C-549/14 Finn Frogne) O ugodzie w zakresie realizacji zamówienia publicznego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 3
 3. Brak notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych a Karta praw podstawowych Unii Europejskiej [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016
 4. The Application of the Principle of Proportionality to Modifications of Public Contracts, „European Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2016, no. 3 
 5. Zasady powoływania się na zasoby osoby trzeciej przy ubieganiu się o zamówienie publiczne – glosa do wyroku TSUE z 7.4.2016 r. w sprawie C-324/14 „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 2
 6. Kilka uwag w związku z transpozycją „dyrektyw zamówieniowych” do prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 7
 7. Umowy o świadczenie usług marketingowych zawierane z przewoźnikiem lotniczym w świetle reguł pomocy państwa. Glosa do decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 2
 8. Rozszerzanie zakresu stosowania unijnego prawa zamówień publicznych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisję Europejską [w:] T. Giaro (red.), „Rola orzecznictwa w systemie prawa”, Warszawa 2016

2015

 1. Przesłanki odrzucenia oferty na tle zasad prawa Unii Europejskiej, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 4
 2. Skutki stwierdzenia nieważności dyrektywy z perspektywy prawa (prawodawcy) krajowego [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015
 3. Cross-border Interest and Concession Contracts: a Critical Approach, „European Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2015, no. 2
 4. (Still) Qualitative Approach to a Cross-Border Interest and Application of European Union Law to Concessions? Some Remarks on C-388/12 Comune di Ancona Judgment, „Public Procurement Law Review” 2015, no. 1

2014

 1. (Wspólnie z M. Bejmem (red.) i P. Piotrowskim) Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2014 (2 wyd.); współautorstwo (33%)
 2. Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 7

2013

 1. Budując zamki na lodzie? Kilka uwag na temat walki z kryzysem finansowym w Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013
 2. Razem czy osobno? Stosowanie instrumentów prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego [w:] E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe. Teraźniejszość. Perspektywy. Dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Warszawa 2013
 3. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle tzw. dyrektywy klasycznej – glosa do wyroku TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta S.A., ABC Direct Contact Sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 7

2012

 1. (Wspólnie z P. Marciszem) Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09), „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 9
 2. Opinia prawna na temat Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu  w Unii Gospodarczej i Walutowej, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 1
 3. Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012 (publikacja doktoratu)
 4. Is a „Golden Share” really gold? The case of the energy sector, „Studia Iuridica” 2012, no. 54

2011

 1. Energy security as a priority policy for the European Union [w:] Collection of Papers from the International Scholastic Conference „Law as a unifying factor of Europe – jurisprudence and practice”, Bratislava 2011
 2. Zbiór orzecznictwa (pod red. M. Zubika), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów, Warszawa 2011 (2 wyd.)
 3. Recenzja Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 9.
 4. Bezpieczeństwo energetyczne a reguły konkurencji Unii Europejskiej, „Rynek Energii” 2011, nr 1 (VI)
 5. Division of competences between the European Union and the Member States in the area of the European Union energy law [w:] S. Doumbé-Billé (red.), Les défis énergétiques á la lumiére du droit international, Paris 2011
 6. Glosa do postanowienia NSA z dnia 31 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 608/09 [dopuszczalność prounijnej wykładni prawa krajowego na niekorzyść jednostki w postępowaniu niemającym charakteru karnego], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 1 (2 wyd.)
 7. Zbiór orzecznictwa (pod red. W. Borysiaka, T. Karasia, J. Kondka, B. Lackorońskiego), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III, Warszawa 2011 (2 wyd.)
 8. (Wspólnie z M. Bejmem (red.), P. Piotrowskim, M. Słok-Wódkowską) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2011 (współautorstwo w 25%)

Publikacje przed obroną doktoratu (Publications before obtaining Ph.D.)

2010

 1. (Wspólnie z M. Bejmem (red.) i P. Piotrowskim) Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2010 (wyd. 1); współautorstwo (33%)
 2. Mechanizmy zapobiegania kolizjom między zobowiązaniami państw wynikającymi z prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego [w:] T. Giaro (red.), Skuteczność prawa, Warszawa 2010

2009

 1. Traktat z Lizbony – w stronę wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej? [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Quo Vadis Europo? III, Warszawa 2009
 2. (Wspólnie z dr. M. Wiąckiem), Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego a kompetencje Trybunału Konstytucyjnego (uwagi na tle postanowienia WSA w Poznaniu z dnia 30 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Po 1756/07), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 3
 3. Energy Security in a legal context. Some remarks in the light of Community Law and Treaty establishing the Energy Community in particular, “Analytical” 2009, vol. 2, nr 1
 4. Złota akcja, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2009, nr 5

2008

 1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną – w stronę europejskiego wspólnego rynku energetycznego? [w:] A. Kołtunowska, W. Maciejewski, A. Zawidzka (red.), Prawo europejskie w dobie reform. European Law Towards Reform, Warszawa-Maastricht 2008
 2. Instytucja pytań prejudycjalnych w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5
 3. Adeneler a sprawa polska, czyli uwagi na tle wyroku ETS w sprawie C-212/04, „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas” 2008, nr 12
 4. Glosa do wyroku ETS w sprawie C-463-464/04, Federconsumatori, „Państwo i Prawo” 2008, nr 8
 5. Zbiór orzecznictwa (pod red. M. Zubika), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów, Warszawa 2008 (wyd. 1)
 6. Umowy międzynarodowe Wspólnot Europejskich oraz państw członkowskich w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego [w:] A. Gubrynowicz (red.), Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich, Warszawa 2008

2007

 1. Zbiór orzecznictwa (pod red. W. Borysiaka, T. Karasia, J. Kondka, B. Lackorońskiego), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom 1, Warszawa 2007
 2. Zbiór orzecznictwa (pod red. W. Borysiaka, T. Karasia, J. Kondka, B. Lackorońskiego), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom 2, Warszawa 2007
 3. Klauzula rozłączności w relacjach między prawem międzynarodowym publicznym a prawem wspólnotowym, „Państwo i Prawo” 2007, nr 2

2006

 1. W poszukiwaniu zasady nadrzędności – uwagi na tle wyroków Sądu Pierwszej Instancji z 21 września 2005 r. w sprawach Yusuf i Kadi, „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas” 2006, nr 10
 2. Rola Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka w Niemczech [w:] A. Gubrynowicza, 5 lat Karty Praw Podstawowych UE, Warszawa 2006
 3. Opracowanie (wspólnie z dr. B. Banaszkiewiczem) Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej (1964-2006), Warszawa 2006, dostępne na stronie internetowej: www.trybunal.gov.pl

2005

 1. Niekonstytucyjność europejskiego nakazu aresztowania, „Palestra” 2005, nr 3-4.